shtedam

 

БЕЗБЕДНО. ФЛЕКСИБИЛНО. АТРАКТИВНО

Безбедноста на вашата заштеда е наш приоритет!

  • Атрактивна каматна стапка по видување од 0.5% за МКД и ЕУР
  • исплата на камата месечно
  • контролирајте ги вашите заштеди преку ебанкарство 24/7
  • дополнувајте и повлекувајте средства кога и да имате потреба

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ФЛЕКС ЗАШТЕДА - FLEXSAVE

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за флекс заштеда - депозит по видување. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.