Skip to main content

Често поставувани прашања

За да добиете информации за блокада на сметка (потврда за бонитет) потребно е да појдете во било која од филијалите на ПроКредит Банка со валиден документ за идентификација. 

Дополнително подетална информација може да најдат во пошта на Вашето електронското банкарство.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

ПроКредит Банка одобрува кредити само на кредитоспособни физички лица кои се вработени во фирми регистрирани на територијата на Република Македонија и на пензионери кои ја примаат својата пензија на трансакциска сметка во Банката.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

 • Propay дознаки регистрирани во филијала до 14:30 часот се работат како Т+0
 • Останати дознаки регистрирани во филијала до 15:00 часот се работат како Т+0
 • Propay дознаки регистрирани во филијала по 14:30 часот се работат како Т+1
 • Останати дознаки регистрирани во филијала по 15:00 часот се работат како Т+1
 • Е-банк Propay дознаки регистрирани до 15:00 часот се работат како Т+0
 • Останати Е-банк дознаки регистирирани до 14:00 часот се работат како Т+0

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

 • Регуларни плакања, начин 2 (КИБС) до 14:00
 • Итни плаќања, начин 1 (МИПС) до 16:00
 • Интерни плаќања може да се реализираат во текот на целиот ден

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

За денраско плаќање од резидент кон нерезидент потребно е во дебит повикување да внесете 1450/шифра за плаќање од меѓународен платен промет/матичен број на налогодавачот. За плаќањето потребно е да обезбедите и документ за основот по кој плаќате.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

За да добиете прилив од странство потребно е да имате девизна сметка. Податоци кои треба да ги дадете на налогодавачот се вашето име и презиме, вашата адреса, SWIFT на банката ( за ПроКредит Банка е PRBUMK22XXX) и IBAN. Вашиот IBAN е всушност бројот на Вашата девизна сметка со префикс MK07 (MK07xxxxxxxxxxxxxxx), каде x ги претставуваат броевите од Вашата девизна сметка. Доколку користите електронско банкарство можете да ја видите Ваша сметка преку електроснкото банкарсво или преку Договорот за отворена сметка којшто Ви е предаден на денот на отварање на сметката, во спортивно ќе треба да се обратите во најблиската експозитура на Прокредит Банка со валиден документ за идентификација.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

Пријавете во Контакт Центар 24/7 на тел 02/2446 000. Картичката ќе биде веднаш блокирана. Доколку ја најдете картичката потребно е да појдете во било која од нашите филијали за деблокада на истата или доколку сакате нова картичка може да аплицирате во филијала или on-line преку нашата веб страна www.pcb.com.mk.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

Најчеста причина за одбивање на online трансакции е во случај кога не внесувате CVV# код или во случај кога Вие внесувате CVV# код но страната на која плаќате не ги процесира трансакциите со авторизација на кодот. Поради заштита од злоупотреба Банката не одобрува трансакции кои не се авторизирани. Овие процеcи се автоматски и на нив не може да влијаат ниту трговецот, ниту Банката. Други причина за одбивање на online трансакција се погрешно внесени пoдатоци или недоволно средства на сметката за реализација на трансакцијата.

За детална проверка на трансакциите може да се јавите во Конаткт Центарот на 02/2446 000.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

Доколку ја користите редовно картичката (имате најмалку 5 трансакции во рок од 2 години) таа ќе биде автоматска обновена и доставена во филијалат во која претходно се ја подигнале картичката. Кога ќе биде доставена новата картичка во филијала ќе добиете СМС нотификација на мобилниот број оставен како ваш контакт во ПроКредит Банка. Доколку не сте ја користеле редовно картичката и сакате нова потребно е да аплицирате самите. Апликација за нова картичка може да направите во било која од нашите филијали или преку нашата веб стана www.pcb.com.mk.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

Изработената картичка треба да ја подигне лицето на чие име гласи картичката или друго лице со полномошно кое ќе биде заверено на нотар.

Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

- Visa и Master картички се интернационали и може да се користат за подигнување на готовина од банкомати како и плаќања на POS – терминал на продажни места и на Internet.

  - ProCard дебитната картичка служи за подигнување на готовина од банкоматите на ПроКредит Банка.

   Дебитните картичките исто така може да се користат и за депонирање на готовина на банкоматите на ПроКредит Банка Македонија кои нудат таква услуга.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Доколку го имате заборавено пинот на Visa Electron, Maestro или VisaBusiness Electron картички потребно е да се обратите во било која од најблиските експозитури на Банката за поништување на картичката и апликација за нова картичка.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   ПроКредит Банка ги нуди дебитните картички Visa Electron, Maestro и ProCard за физички лица. Дебитните картички овозможуваат да се користат средствата од трансакциски сметки до износот на расположливото салдо. Visa electron и Maestro дебитните картички се интернационали и може да се користат за подигнување на готовина од банкомати како и плаќања на POS – терминал на продажни места и на Internet. ProCard дебитната картичка служи за подигнување на готовина од банкоматите на ПроКредит Банка.

   ПроКредит Банка Ви нуди сигурна и картичка за Вашите плаќања на интернет. Виза интернет картичката е поврзана со посебна наменска сметка на која Вие самите го контролирате лимитот преку електронско банкарство. Картичката е наменета за интернационална употреба и за плаќања на места каде рачно се внесува кодот на картичката, како Хотели, Авионски компании, Компании за изнајмување на возила. Картичката не може да се користи за повлекување на средства од банкомати или плаќање на ПОС терминали каде се бара физчко повлекување на магнетна лента или читање на чип апликација. 

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Сметката добива статус неактивна доколку немала никаква активност - финансиска трансакција иницирана од Ваша страна, во период од 6 месеци. Тоа значи дека може да пристигнаат приливи на Вашата сметка, но Вие не можете да направите одливен трансфер додека не се активира сметката. Доколку имате картичка поврзана со трансакциската сметка, истата може да ја користите за подигнување на готовина од банкомат и плаќање на ПОС терминали без разлика на статусот неактивна.

   Доколу сакате да се активира сметката потребно е да се обратите во најблиската експозитура на Прокредит Банка со валиден документ за идентификација, да пополните Барање за активирање на сметка и да направите најмалку еден одливен трансфер до крајот на денот.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Потребно е да пријавите во најблиската експозитура на Прокредит Банка и да пополните изјава за поништување на изгубената штедна книшка. Банката ќе Ви издадена нова книшка за истата штедна сметка. Банката наплатува провизија за замена на штедна книшка согласно официјален тарифник.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Штедна сметка за малолетно лице може да отвори родителот/старателот на детето со валиден документ за идентификација и извод од матична книга на родените за детето.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   За да отворите жиро сметка во Прокредит Банка потребно е управителот на фирмата да појде во било која од нашите филијали со негов личен докумнет за идентификација (лична карта или пасош), Решение/Тековна состојба не постара од 6 месеци, ЗП Образец (Заверени потписи на нотар) и печат од фирмата.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   • Резидент физичко лице може да отвори трансакциска сметка во експозитурите на Прокредит Банка со валиден документ за идентификација (лична карта или пасош).
   • Нерезидент физичко лице може да отвори трансакциска сметка во експозотурите на Прокредит Банка со валиден документ за идентификација (пасош). За отварање на сметка на нерезидент физичко лице прифатлив документ е и важечка лична карта ако лицето доаѓа од држава-членка на Европската Унија или од држава со која Република Македонија има склучено билатерална спогодба за прекугранично патување на државјани на двете земји.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Автоматско реорочување на депозит значи дека по доспевањето на орочениот депозит средствата ќе се орочат повторно на истиот период со каматната стапка која е валидна во моментот на реорочување.

   Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

   Штедната сметка служи како инструмент за долгорочна акумулација на финансиски резерви, поточно редовни и нередовни уплати и исплати. Постои мимимум салдо за отварање на штедна сметка според официјалниот тарифник на Прокредит Банка. На штедната сметка се пресметува камата по видување на дневна основа согласно важечките каматни стапки за штедни влогови по видување. Пресметаната камата се исплаќа на штедната сметка на крајот на календарската година или во моментот на затворање на сметката.

    Орочените депозити се парични средства кои се прифаќаат за фиксен период кој се утврдува во моментот на склучување на договорот. Орочен депозит може да се отвори во следните валути: МКД и ЕУР. Каматната стапка може да биде фиксна или прилагодлива во зависност од одлуката на клиентот и согласно Официјалниот тарифник на банката и истата може да се испаќа на месечно ниво или при доспевање на депозитот. Доколку сакате да ги подигнете средствата пред истекот на периодот Банката испаќа камата за предвремено разорочување на депозит во согласнос со тарифникот на Банката на денот на разорочувањето.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Во Прокредит банка можете да отворите штедна сметка по видување во МКД, ЕУР или УСД валута или да имате орочен депозит во МКД или ЕУР валута.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Во Прокредит банка можете да отворите сметка во следните валути: МКД, ЕУР, ЦХФ, УСД и ГБП.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
    • Компанија : одберете компанија спрема која плаќате од наведените на листата
    • Кликнете понатаму
    • Фактура број: внесете го бројот на фактурата во истиот формат како што е наведен на вашата сметка
    • Износ: внесете го износот кој го плаќате
    • Кликнете понатаму
    • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред Потпишете го налогот со дигиталниот сертификат

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    За плаќања на поголем број на налози без да ги внесувате секој од нив поединечно може да ја користите опцијата Batch. За креирање на датотека со налозите јавете се во Контaкт Центарот на 02/2446 000.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
    • Податоци за примач: Сними ги податоците: да се сочуваат податоците на примачот за во иднина да не ги внесувате туку само избирате преку опцијата Одмери примач
    • Сметка на примач: ја внесувате сметката/IBAN на фирмата/лицето на која плаќате (ги венсувате бројќите и буквите сите заедно и споено, без празно место или знаци)
    • Назив на примач : внесувате име на фирмата на која плаќате. Доколку има специјален карактер не го внесувајте (пр. Наместо & напишете AND)
    • Адреса на примач : полето мора да е пополнето. Доколку не ја знаете адресата венсете само град
    • SWIFT : кликнете на линкот и пребарајте го swift-от. Доколку Ви даде повеќе опции изберете го оној кој има XXX на крајот. За избирање на посакуваниот swift кликнете на USE
    • Код на банка и Intermediary bank: секогаш ги оставате празни
    • Кликнете понатаму
    • Износ : венсете го износот кој го плаќате. Доколку има децимали ги внесувате во посебното помало квадратче
    • Цел на дознака : напишете коментар за плаќањето (пр. (PROFORMA) INVOICE NO.1)
    • Ширфа на плаќање : изберете од понудените согласно

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    • Податоци за сметка : ја избирате сметката од која го вршите плаќањето
    • Податоци за примач:
     Сними ги податоците: да се сочуваат податоците на примачот за во иднина да не ги внесувате туку само избирате преку опцијата Одбери примач
     Сметка на примач: ја внесувате сметката и кликнувате на зелената штикла до полето. Доколку плаќате на правно лице по кликнувањето Називот на фирмата се генерира самиот. Доколку плаќате на физичко лице името и презимето треба самите да ги внесете во полето Назив на примач
     Адреса на примач : полето мора да е пополнето. Доколку не ја знаете адресата внесете само град
    • Кликнете понатаму
    • Износ : внесете го износот кој го плаќате
    • Повикување на број : полињата мора да бидат пополнети, доколку немате нешто конкретно да наведете ставете некој знак или бројка (пр. . или 1)
    • Цел на дознака : напишете коментар за плаќањето (пр. плаќање по фактура)
    • Ширфа на плаќање : изберете од понудените согласно плаќањето (не избирајте шифра до која стои коментар НЕ СЕ КОРИСТИ)
    • Кликнете Понатаму
    • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред потпишете го налогот со дигиталниот сертификат
    • Доколку налогот е успешно регистриран се појавува пораката : Налогот е успешно регистриран

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    • Податоци за сметка: ја избирате сметката од која ќе продавате средства
    • Податоци за примач: ја избирате сметката на која треба да се префрлат средствата (валута која ја купувате)
    • Кликнете Понатаму
    • Износ: внесете го износот на срадствата кои ги продавата. Доколку имате децимали, внесете ги во помалото квадратче. Доколку продавате денари износот треба да ви биде заокружен (без децимали)
    • Цел на дознака: внесете коментар (пр. купо-продажба)
    • Кликнете Понатаму
    • Проверете ги внесените податоци и доколку се е во ред потпишете го налогот

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Доколку ја знаете вашата лозинката за деблокада јавете се во Контакт Центарот на 02/2446000. Доколку не ја знаете лозинката појдете во најблиската филијала за да подигнете нова. За ресетирање на лозинката потребо е со себe да понесете валиден докумнет за идентификација (лична карта или пасош) и доколку се работи за правно лице и печат од фирмата.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    За проверка на валиднос на токен/сертификат кликнете на ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави менито Tools; појдете во Internet options > Content > Certificates, делот expiration date ja прикажува датата на истекување на сертификатот.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Кликнете на ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави менито Tools; појдете во Internet options > Content > Certificates; доколку го прикажува сертификатот во овој дел тоа значи дека токенот е добро инсталиран и компјутерот го чита сертификатот.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Направете проверка на датата на истекување на сертификатот. Доколку сертификатот има валидност Ве молиме контактирајте не на 02/2446 000.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Во сивото мени од левата страна на е-банкарство има дел каде што се наведени драјвери за работа на токенот. Кликнете на Capicom Компонента и од кога ќе се симне, инсталирајте ја. Доколку ви даде опција Repair, Remove Или Delete кликнете на опцијата Repair.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Кликнете ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави Tools менито. Изберете ја опцијата internet options > Security, селектирајте ја зелената штикла (trusted sites) и кликнете на копчето Sites. Проверете дали страната ebank.pcb.com.mk е додадена на листата. Доколку не е додадена (се наоѓа во првото поле) додадете ја со кликнување на копчето ADD. Затворете ги прозорците.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Кликнете ALT на тастатурата, во горниот лев агол на екранот ќе ви се појави Tools менито. Изберете ја Compatibility view settings опцијата и проверете дали страната pcb.com.mk се наоѓа на листата. Доколку се наоѓа во првотот поле со клик на копчето ADD додадете ја во листата (Websites you’ve added to Compatibiy View) . Затворете го прозорецот.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    За надминување на овој проблем Ве молиме направете ги следните проверки:

    1. Дали користите Internet Explorer. Плаќањата преку е-банкарство може да се реализираат само преку пребарувачот Internet Explorer.
    2. Колку bit-на верзија на Internet Explorer користите; треба да користите 32- bit Internet explorer
    3. Внесете ја страната pcb.com.mk во Compatibility View settings
    4. Внесете ја страната https://ebank.pcb.com.mk во Trusted Sites
    5. Проверете дали е соодветно инсталирана Capicom компонентата

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Грешката “Погрешен атрибут” се појавува доколку немате внесено точна сметка за плаќањето или доколку во полето број на повикување имате внесено специјален карактер (/, %, & и сл.).

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Појдете во My Computer / This computer / This PC и во празен простор со десен клик ќе ви се отвори мало мени. Влезете во опцијата Properties. Тука е наведен оперативниот систем кој го користите (пр. Windows 7) и дали истиот е 31-bit или 64-bit. Доколку не е наведено колку bit е оперативниот систем тоа значи дека истиот е 32 –bit.

    Доколку не најдовте соодветен одговор на Вашето прашање испратете ни е-маил и очекувајте го нашиот одговор.

    Доколку не можете да го пронајдете одговорот на Вашето прашање, исконтактирајте нѐ.