Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар 908.713.200 МКД
Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30/06/2019 2.595.479 илјади МКД
Вкупен износ на сопствени средства со 30/06/2019 3.088.039 илјади МКД
Адекватност на капиталот со 30/06/2019 13.83%