Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар 908.713.200 МКД
Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 31/12/2018 2.545.886 илјади МКД
Вкупен износ на сопствени средства со 31/12/2018 3.037.846 илјади МКД
Адекватност на капиталот со 31/12/2018 14.11%