Капитал и средства на банката

Износ на почетниот каитал кој е запишан во Централниот регистар 908.713.200 МКД
Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30/06/2018 2.550.469 илјади МКД
Вкупен износ на сопствени средства со 30/06/2018 3.042.420 илјади МКД
Адекватност на капиталот со 30/06/2018 14.91%