Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар 908.713.200 МКД
Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 31/12/2019 2.588.568 илјади МКД
Вкупен износ на сопствени средства со 31/12/2019 3.203.424 илјади МКД
Адекватност на капиталот со 31/12/2019 13.42%