МБПР (ЕИБ)

Средства обезбедени од МБПР (ЕИБ)

кредитна линија од Европска Инвестициона Банка за финасирање на проекти превземени од мали и средни претпријатија преку Македонска Банка за поддршка на развојот

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на основни средства (освен земјиште) и обртни средства

Износ

од 10.000 до 3.500.000 ЕУР за основни средства

од 5.000 до 666.700 ЕУР за обртни средства

Валута

ЕУР

Рок на отплата

96 месеци (за обртни средства 36 месеци)

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 24 месеци за фиксни средства;      до 6 месеци за обртни средства

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни или квартални рати

Годишна каматна стапка

5.50%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

 

ПРИМЕР

Цел на кредитот

набавка на нова опрема

Износ

250.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

60 месеци

Годишна каматна стапка

5.50%

Месечна рата (главница и камата)

4.775,29 ЕУР