Орочено Штедење

Со ороченото штедење имате можност  да го орочите по фиксна каматна стапка и да з.

Орочете ги вишокот на ликвидни средтва од Вашиот бизнис и уживајте во голем број на предности:

  • Заработите најатрактивна камата за временскиот период кога тие средтва не Ви се потребни Вам или на Вашиот бинзис
  • Сигурност и безбедност на Вашите заштеди
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување 

Орочете ги Вашите средства со апликација на овој линк или обратете сеВашиот бизнис советник за клиенти.

Подетални информации на 02/2446 000 или mkd.info@procredit-group.com 

 

ПроКредит Банка е дел од интернационална групација на банки, банка со 100% германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително, ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.