станбен кредит
УЖИВАЈТЕ ВО СЛЕДНИТЕ ПОВОЛНОСТИ
  • Фиксна каматна стапка од 3,5% во првите 10 години
  • 0% провизија за исплата
  • Условите важат за нови инвестиции, како и за рефинансирање на постоечки кредити во други банки, за приматели на плата над 30.000 денари
*Понудата важи за нови и за рефинансирање на постоечки кредити
АПЛИКАЦИЈА ЗА СТАНБЕН КРЕДИТ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби

Внесете ја посакуваната сума во EUR

 

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за станбен кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.