Raporte dhe tëdhëna

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror 908.713.200 MKD
Shuma e përgjithshme e kapitalit bazë - 31/12/2018 2.545.886 mijina MKD
Shuma e përgjithsme e mjeteve vetjake -31/12/2018 3.037.846 mijina MKD
Përshtatshmëria e kapitalit-31/12/2018 14.11%