Raporte dhe tëdhëna

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror 908.713.200 MKD
Shuma e përgjithshme e kapitalit bazë - 31/12/2019 2.588.568 mijina MKD
Shuma e përgjithsme e mjeteve vetjake -31/12/2019 3.203.424 mijina MKD
Përshtatshmëria e kapitalit-31/12/2019 13.42%