Prodhimtaria organike

Për kë ndërmarrje të certifikuara të vogla dhe të mesme
Destinimi

investime në mjete bazë ose mjete qarkulluese

investime në mjete bazë ose mjete qarkulluese MKD
Afati i kthimit

deri në 120 muaj për mjete fikse; deri në 36 muaj për mjete qarkulluese 

Minimum përvojë 12 muaj
Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim /
Mënyra të shpagimit këste mujore
Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 6,25%

Sigurim mjete të luajtshme ose pronë të paluajtshme
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj
LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

 

SHEMBULL
Qëllimi i kredisë furnizim me makinë (investim në mjete fikse)
Shuma 100.000 EUR
Valuta EUR
Afati i kthimit 120 muaj
Shkalla vjetore e interesit 4,5%
Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi) 1.036 EUR